Gebruiksvoorwaarden

Toepasselijkheid:
Deze voorwaarden (“Gebruikersvoorwaarden”) zijn van toepassing op het bezoek aan en het gebruik van deze website van TTK Wilraco, alsmede op de of via deze website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten (de “informatie”).

Informatie en aansprakelijkheid:
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die TTK Wilraco besteedt aan de samenstelling van de website en de daarop gepubliceerde Informatie, kan TTK Wilraco niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de website en de daarop gepubliceerde Informatie. De op de website opgenomen Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies.

TTK Wilraco is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid van het gebruik) van deze website, daaronder begrepen schade ten gevolge van de aanwezigheid van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie op deze website, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van TTK Wilraco.

TTK Wilraco is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Informatie van derden:
De op deze website geplaatste Informatie die afkomstig is van derden geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende derden. TTK Wilraco is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze Informatie en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.

Bepaalde (hyper)links in deze website leiden naar door derden beheerde, externe websites. TTK Wilraco is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren van deze externe websites, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.

Eigendomsrechten:
Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de website en de daarin en daarop opgenomen Informatie bij TTK Wilraco.

Hieronder zijn nadrukkelijk begrepen alle rechten op de op de website opgenomen en afgebeelde handelsnamen, woord- en beeldmerken en logo’s van TTK Wilraco.

Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website in een andere internetpagina, al dan niet door het gebruik van frames of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TTK Wilraco.

Ongevraagd ingestuurde ideeën:
Indien u ongevraagd of in het kader van door TTK Wilraco georganiseerde acties of wedstrijden ideeën en/of materialen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot teksten, beelden, geluiden, software of informatie (de “materialen”) toestuurt aan TTK Wilraco via e-mail of anderszins, zal TTK Wilraco gerechtigd zijn deze Materialen te gebruiken, te kopieëren en/of commercieel te exploiteren, één en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn en TTK Wilraco zal niet gehouden zijn de betreffende materialen geheim te houden.

U vrijwaart hierbij TTK Wilraco terzake van alle schade en kosten die TTK Wilraco lijdt of maakt terzake van aanspraken van derden dat het gebruik en/of de exploitatie van de materialen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

Nietigheid:
Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter:
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht. Alle geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Antwerpen.

Juistheid van gegevens (GDPR wetgeving) gecontroleerd op 2018-05-21